ANALITIČNA FILOZOFIJA 2018/2019

ANALITIČNA FILOZOFIJA 2018/2019

Sreda, 17:10-20:30, pred. 426

Uvodna opomba

Delo na univerzi se razlikuje od osnovne šole. Zato ustvarjalni profesor vsako leto spremeni in prilagodi program na temelju pedagoških izkušenj. Pri red. prof. dr. Matjažu Potrču se mora kandidatka, ki želi opraviti izpit, pripraviti na temelju predavanj in gradiv, ki velja za tekoče študijsko leto, to je za leto, v katerem je imela predavanja vpisana! Red. Prof. Dr. Matjaž Potrč zato ne bo več nujno preverjal znanja po nekakšnih »splošnih« seznamih, ampak na temelju sodelovanja študentke med letom ter le med tekočim letom, v katerem je ta vpisana. Kot je bilo dogovorjeno v začetku šolskega leta lahko študentka izbira med tem, da svojo izpitno obveznost pri predmetu opravi z delom med letom (tj. s predstavitvijo seminarja in oddanimi komentarji ter 75% prisotnostjo) ali pa kot klasičen izpit na koncu leta, za ta izpit pa mora študentka prebrati vso navedeno literaturo, odgovarjati na vprašanja, ki jih ta zajema, na vprašanja iz snovi obravnavane na predavanjih in izpolniti pogoj pristnosti na predavanjih (50%). Kot delo med letom se upošteva naslednje

–     prisotnost študentke na predavanjih, ki se vsakič beleži in overovi s podpisom (študenka, ki med letom nikoli ni bila prisotna v zadostni meri, tisto leto ne more dobiti ocene);

–     3 kratke pripombe/izročke dolžine približno ene strani, kot odzivov na med predavanji načeta vprašanja – te pripombe je mogoče oddati zgolj neposredno (naslednji teden) po danem predavanju, nikakor pa ne »za nazaj«, potrebno jih je tudi kratko (2-3 min) predstaviti pred kolegi; in seminar o dogovorjenem članku, ki ga predstavi kolegicam in kolegom (do 20 min). (!!! Kratka navodila za pisanje opazk in seminarjev !!!)

Obveznost za študente, ki predmet izberejo kot izbirni predmet: seminarska naloga ali ustni izpit.

Teksti za seminarsko branje:

  1. Henderson Horgan Potrc_Morphological Content and Chromatic Illumination in Belief Fixation – link
  2. 5. 12. 2018 – J. Haidt – The Emotional Dog and its Rational Tail + EA – Chapter 4 (pod teksti za sem. branje)
  3. 12. 12. 2018 – Horgan Potrc Strahovnik_Core and Ancillary Epistemic Virtues (pod teksti za sem. branje)

Povezava do tekstov za seminarsko branje – link (geslo študent prejme na predavanjih)

Opravljene obveznosti in prisotnost (glej na koncu strani)

Vsebina predmeta 2018/2019

3.10.18. Intencionalnost: vsebina, predmet. Paradoks analize. Jezik, misel, svet. Dolocni opisi: O opisovanju (zapis), O nanasanju (govorica). Analiza: Sedanji francoski kralj je plešast =def obstaja fr. kralj & obstaja en fr. kralj & je plesast. Neresnicno, ker prvi konjunkt ne velja. Strawson: -(N/R). Smisel in pomen: Vecernica, Danica. Vap =def p&Pap&Uap. Prostor spoznavnih razlogov, vzrokov. Racionalno nestrinjanje, spoznavni dozdevki. Potrcevo nacelo.

10.10.18. Analiza, referenca, logično lastno ime. Komunikacija-intenca, dej. Tip, primerek: enakost vs behaviorizem. Problem okvirja: roboti in polnočni prigrizek.

17.10.18. Oblikovna vsebina in barvna osvetlitev pri oblikovanju prepričanja. Metafizika, epistemologija. Popolnoma jasni predmeti, nejasni predmeti, gmota. Ontoloska razlika: bit, bivajoce. Normativni okvir: bit, ontološka soba; bivajoče, vsakdanje okolje. Resnica: neposredno, posredno ujemanje. Jezik, misel, svet. Razloka. Monizem: eksistencni, prednostni. Modularnost, obcutki. Ne-modularnost, holizem, abdukcija, tvorba prepricanja. Jezik misli kot modularen, prepricanja ne-modularno. Analiticna filozofija prevzela metafizicni jezik misli kot model in ga predstavila na podrocje jezika. Ne gre, ker holizem, abdukcija. Chomsky, Kristeva: dinamicno ozadje, ne atomisticne reprezentacije in logicni brezizjemni postopki.

24.10.18. Oblikovna vsebina in barvna osvetlitev pri tvorbi prepričanja. Modularnost: občutki (hierarhija: masivna modularnost). Ne-modularno: višje spoznanje: holistično (izotropicno, Quinovsko), abduktivno. Tvorba prepricanja: Cilj resnicno prepricanje zanesljivo. Objektivna racionalnost. Subjektivna racionalna obcutljivost. Izkustvena subjektivna racionalnost: spoznavni dozdevki.

7.11.18. Problem okvirja in razvidnostni holizem pri tvorbi pepricanja; dinamico spoznanje in masivno morfoloska tvorba prepricanja; zavedno izkustvo, spoznavno upravicenje in barvna osvetlitev.

14.11.18. Metafizika, misel. Modeli duha: klasicni racunalniski, dinamicni. Barvna osvetlitev, oblikovna vsebina. Ontoloski obstoj, onticni ob-stoj. Jezik misli.

21.11.18. Mereologija, mereoloski esencializem. Pojav kot nakljucna celota s substanco kot edinim bistvenim delom. Ravni opisa spoznavnega sistema. Klasicni racunalniski model duha: Gornja raven: popolno spoznavno stanje, sledno. Srednja raven: algoritem. Spodnja raven: filzika. Posplošeno: srednja raven dinamični model. Ceteris paribus posplositve. Dinamicno spoznanje gibko.

28.11.18. Intencionalnost: predmet, vsebina. Skladnja: sistematicnost, proizvodnost. Tvorba. Prepricanje, holizem. Oblikovna vsebina – barvna osvetlitev. Silnice: tekmovanje, sodelovanje. Vsebina: pojavna, zmožnostna, oblikovna.

5.12.18. Presojanje: (A) Racionalizem: razlogi, sklepanje, izrecno. (B) Druzbeni intuicionizem: custva (uvid), naknadno upravicenje z razlogi. (C) Osvetlitveni racionalizem: razlogi, nizo izrecni. Tvorba prepricanj(visje spoznanje): holizem, abdukcija. Sistem 1 (uvid), sistem 2 (sklepanje). Modularnost.

12.12.18. Vrline: moralne, spoznavne. Spoznavne vrline: jedrne, pomozne. Postenost, iskrenost, darezljivost -> dobro. Spoznavni pogum, pazljivost, zmoznost pogleda iz vec vidikov -> resnica. Prostor: vzrokov, razlogov. Vrlina: prepricanje in custva in motivacija in delovanje. Znacajske lastnosti. Tvorba prepricanj: resnica. Fenomenologija dejavnosti: 1. Jaz kot izvor delovanja, 2. Izbirnost, 3. Namenskost, smotrnost, 4. Barvna osvetlitev. 5. Zgradba cilji-sredstva. 6. Motivacija, avtoriteta razlogov. 7. Razlogi. Spoznavna umescenost: razvidnost, obcutljivost. Tvorba prepricanja. Smoter: zanesljiva resnica. Podsmoter: objektivna racionalnost. Podpodsmoter: na spoznavni obcutljivosti utemeljena subjektivna racionalnost. Podpodpodsmoter: izkustvena subjektivna racionalnost: odgovorni, vseobsezni, koncni spoznavni dozdevki.

19.12.18 Spoznavne vrline: dejavnost. Tvorba prepricanja. Polozaji in naravnanosti (ekologizem). Teleologija: resnica: p. Upravicenost: zanesljivost, zunanje; deontologija (obvezno, dopustno), normativnost, razvidnost. Cilj: resnica. Podcilj: objektivna razumnost. Podpodcilj: subjektivna spoznavna obcutljivost, razumnost. Podpodpodcilj: izkustvena subjektivna razumnost: spoznavni dozdevki. Vrline: 1. Izkustvena subjektivna razumnost, 2. Prejsnja in razumnost subjektivne spoznavne obcutljivosti. 3. Vse prejsnje in objektivna razumnost, 4. Vse prejsnje in zanesljiva resnicnost.  

9.1.19 Problem okvirja. Spoznavna teorija ledene gore. Druzbeni intuicionizem. Moorov paradoks analize. Wittgenstein.

16.1.19. Nejasnost. Problem okvirja. Predmetnostna teorija. Gmotni materializem in umetnost. Jedrne in pomozne spoznavne vrline.

Prisotnost in obveznosti

 

v arhivu prof. Potrča

 

 

Seznam izpitne literature:

1. Potrc, Matjaz. Dinamična filozofija. (ZIFF, Ljubljana 2004).
2. Potrc, Matjaz. Jezik, misel in predmet. (DZS, Ljubljana 1986).
3. Strahovnik, Vojko. Moralne sodbe, intuicija in moralna nacela. (IPAK, Velenje 2009).
4. Strahovnik, Vojko. “Oris moralnega partikularizma.” Analiza 3/2004, str. 33-55.
5. Potrc, Matjaz. “Kaj je filozofija?”*
6. Potrc, Matjaz. “Bogati svet tubiti v kadi: enakost mozganov v kadi vasemu izkustvenemu svetu.”*
7. Potrc, Matjaz in Vojko Strahovnik. “Meinongian Scorekeeping”*
8. Potrc, Matjaz. “Phenomenology of Dance”*
9. Potrc, Matjaz. “My Teachers”*
10. Potrc, Matjaz. “Listen to how I got stuck”*
11. Potrc, Matjaz. “Communication-Intention”*
12. Potrc, Matjaz. “Externalist Meaning Without the World”*
13. Potrc, Matjaz. “Naturalizing the Mind.”*
14. Potrc, Matjaz. “Vague Content in a Non-Vague World.”*
* dostopno na spletni strani prof. Potrča pod “Članki”.

Dodajanje gradiv