ANALITIČNA FILOZOFIJA 2017/2018

ANALITIČNA FILOZOFIJA 2017/2018

Sreda, 17:10-20:30, pred. 426

Uvodna opomba

Delo na univerzi se razlikuje od osnovne šole. Zato ustvarjalni profesor vsako leto spremeni in prilagodi program na temelju pedagoških izkušenj. Pri red. prof. dr. Matjažu Potrču se mora kandidatka, ki želi opraviti izpit, pripraviti na temelju predavanj in gradiv, ki velja za tekoče študijsko leto, to je za leto, v katerem je imela predavanja vpisana! Red. Prof. Dr. Matjaž Potrč zato ne bo več nujno preverjal znanja po nekakšnih »splošnih« seznamih, ampak na temelju sodelovanja študentke med letom ter le med tekočim letom, v katerem je ta vpisana. Kot je bilo dogovorjeno v začetku šolskega leta lahko študentka izbira med tem, da svojo izpitno obveznost pri predmetu opravi z delom med letom (tj. s predstavitvijo seminarja in oddanimi komentarji ter 75% prisotnostjo) ali pa kot klasičen izpit na koncu leta, za ta izpit pa mora študentka prebrati vso navedeno literaturo, odgovarjati na vprašanja, ki jih ta zajema, na vprašanja iz snovi obravnavane na predavanjih in izpolniti pogoj pristnosti na predavanjih (50%). Kot delo med letom se upošteva naslednje

–     prisotnost študentke na predavanjih, ki se vsakič beleži in overovi s podpisom (študenka, ki med letom nikoli ni bila prisotna v zadostni meri, tisto leto ne more dobiti ocene);

–     3 kratke pripombe/izročke dolžine približno ene strani, kot odzivov na med predavanji načeta vprašanja – te pripombe je mogoče oddati zgolj neposredno (naslednji teden) po danem predavanju, nikakor pa ne »za nazaj«, potrebno jih je tudi kratko (2-3 min) predstaviti pred kolegi; in seminar o dogovorjenem članku, ki ga predstavi kolegicam in kolegom (do 20 min). (!!! Kratka navodila za pisanje opazk in seminarjev !!!)

Obveznost za študente, ki predmet izberejo kot izbirni predmet: seminarska naloga ali ustni izpit.

Teksti za seminarsko branje:

A. Uvodno predavanje (4.10.)
B. Predavanje 11.10: Pristna sodba in analiticna filozofija, nadaljevanje
1. Horgan & Potrč: Epistemic Relevance of Morphological Content (18.10.)
2. Horgan and Potrc: Nonconciliation in Peer Disagreement (25.10.)
3. Horgan, Potrc, Strahovnik: Core and Ancillary Epistemic Virtues (8.11.)
4. Horgan and Potrc: Ontological Vagueness (22.11.)
5. Horgan and Potrc: Morphological Content and Chromatic Illumination in Belief Fixation (29.11.)
6. Horgan, Potrč & Strahovnik: Virtuous Epistemic Agency – draft (6.12.)
7. Blackburn: Reason, Virtue, and Knowledge (13.12.)
8. Horgan in Potrc: Agentive Phenomenology and the Space of Epistemic Reasons (20.12.)

9 Henderson, Horgan in Potrc: Morphological Content and Chromatic Illumination in Belief Fixation (17.1.)

Povezava do tekstov za seminarsko branje – link (geslo študent prejme na predavanjih)

 

Opravljene obveznosti in prisotnost (glej na koncu strani)

Vsebina predmeta 2017/2018

  1. X. 17.  (Oblikovna vsebina.) Pristna sodba: (a) zavest (kvaliteta, fenomenologija), (b) zavezanost (deontika). Intencionalnost (vsebina, predmet). Russell O opisovanju (1905). Analiza proti meinongovskim intencionalnim predmetom. Sedanji francoski kralj je plesast. =def a. Obstaja sedanji fr. kralj & b. En sam & c. plesavost. a. ni v svetu. N. P.F. Strawson Dej nanasanja (1950). Receno, izreceno. Ne N ne R. Chisholm: paradoks analize.

11.X.17. Spoznavni pomen oblikovne vsebine. Izrecna vsebina. Propozicionalne naravnanosti. Crna skatla, behaviorizem, funkcionalizem. Sestavljivost. Pristna sodba: (a) frnomenologija, (b) zavezanost. Vap =def p&Pap&Uap. Gettier. Zanesljivost, razvidnost. Zvedba na prepricanje. Konekcionizem. Mocvirnik.

18.X.17. Spoznavna ustreznost oblikovne vsebine. Enakost: tipov, primerkov. Problem okvirja. Barvna osvetlitev. Izkustvena razvidnost: sinhronost, zmoznost, supervenienca. Upravicenje: propozicionalno (imeti upravicenje), prepricanjsko (biti upravicen).

25.X.17. Nestrinjanje med vrstniki: njega fenomenologija in racionalnost. Strinjanje. Racionalno nestrinjanje. Vztrajanje v prepricanju. Verjetje. Moc prepricanja. Enkratnost, dopustnost. Meta-enkratnost. Simetrija. Monty Hall: 1/2, 2/3. Spoznavni: dozdevki, obcutljivost. Vrstnik: svetni, obmocni. Dozdevek nadvlade. Dozdevki: neposredni, celotni; prima facie, ultima facie. Prepletena hierarhija sredstev in smotrov: Smoter tvorbe prepricanja: resnica. Sredstvo: objektivna spoznavna racionalnost. Sredstvo: subjektivna obcutljiva racionalnost. Sredstvo: izkustvena subjektivna spoznavna racionalnost. Te razlicne racionalnosti nudijo argument proti predpostavki ene same spoznavne racionalnosti v meta-enkratnosti.

8.XI.17. Jedrne in pomozne spoznave vrline. Fenomenologija voljne dejavnosti: lahko bi soril drugace (determinizem, zdruzljivost. Svobodnjastvo glede svobodne volje); jaz kot izvor; smoter; obarvanost; teleologija sredstvo-cilj; motivacija, avtoritativna podpora dejanju; razlog. Tvorba prepricanja: na-voljna; siroka dejavnost; razlogi, razvidnost; ; motivacija, spoznavni razlogi; kategoricnost. Teleoloska zgradba tvorbe prepricanja: raven 4 resnica, raven 3 objektivna racionalnost, raven 2 subjektivna racionalna obcutljivost; raven 1 izkustvena subjektivna racionalnost: vseobsezni dokoncni spoznavni dozdevki. Jedrna vrlina: raven 1 izkustvena subjektivna vrlina; raven 2 vrlina subjektivne racionalne obcutljivosti, raven 3 in vrlina objektivne racionalnosti; raven 4 vrlina resnice.

22.11.17. Nejasnost: meja, brezmejnost, niz sorites. Osebna identiteta, istovetnost v casu.

29.11.17 Oblikovna vsebina in barvna osvetlitev pri tvorbi prepricanja. Sklepanje: siroko, ozko. Sklepanje in zavest. Sklepanje na najboljso mozno razlago. Sklepanje z izjemami. Analiticno/sinteticno. Tri ravni opisa spoznavnih sistemov. Skladnja/pomen. Problem okvirja. Dinamicni sistemi.

6.12.17. Vrla spoznavna dejavnost. Dejavnost, tvorba prepricanja, spoznavna dejavnost, spoznavna vrlina. Psiholoska spoznavna zgradba: oblikovna vsebina, dejavnost, vrline, nestrinjanje. Spoznavna dejavnost in prostor razlogov. Prostor: vzrokov, razlogov. Fenomenologija voljne dejavnosti: jaz kot izvor, izbira, smotrnost, barvna osvetlitev. Fenomenologija prostora razlogov za prakticne razloge: smotrnostna zgradba, motivacija, obvlada, je v prid, volja. Fenomenologija spoznavne dejavnosti in razlogi: tvorba prepricanj, ni jaz kot izvor, ni izbira. Razlogi: normativni, dobro. Vez najstvo-dobro. Razlogi: zahtevajo, omogocajo. Spoznavne vrline. Betty in Bob.

13.12.17. Intencionalnost. Poetski jezik. Nejasnost. Obstoj: ontolosko, ob-stoj: onticno. Prevrednotenje. Spoznavni pristop. Brezmejnost, meja.

20.12.17. Nejasnost. Spoznavna dejavnost.

3.1.18. Morfoloska (oblikovna) vsebina in barvna osvetlitev pri tvorbi prepricanja. Vsebina: izrecna, v zmoznosti, oblikovna. Opisno -> Normativno (O1 -> N1, O2 -> N2, …: vzorec). Kritika razlike analiticno/sinteticno in holizem. Izotropicnost in quinovstvo. Klasicni racunalniski model dusevnosti.

10.1.18. Vztrajanje pri svojih prepricanjih. Gmotni materializem. Gettier. Predstave (trpno) -> misli (dejavno) -> custva (trpno) -> stremljenja (dejavno). Predintencionalna stanja (nagoni), postintencionalna stanja (razpolozenja). Mozni svetovi, verjetnost.

17.1.18 Gmotni materializem in varcni realizem. Obmocja: zavest kot moznost obstoja govora. Vednost v zmoznosti, smoter.

 

Prisotnost in obveznosti

Bester Mirjam 20 Izrocek 3 Seminarska

Bozic Matic Leon 17 Izrocek 3 Seminarska

Brinovec Jan 20 Izrocek 3 Seminarska

Fon Tusar Tanita 19 Izrocek 3 Seminarska

Gergolet Shimen 23 Izrocek 3 Seminarska

Gornik Katja 22 Izrocek 3 Seminarska

Jurman Lana 21 Izrocek 3 Seminarska

Kastelic Janos 19 Izrocek 3 Seminarska

Klasinc Jaka 22 Izrocek 3 Seminarska

Kobe Ivan 15 Izrocek 3 Seminarska (ustno odgovarja!)

Komel Katarina 24 Izrocek 3 Seminarska

Kreslin Carna 5

Matko Mihael 24 Izrocek 3 Seminarska

Meden Jernej 24 Izrocek 3 Seminarska

Medle Jasmina 17 Izrocek 3 Seminarska

Merkun Urska 1

Pogacnik Filip Jakob 20 Izrocek 3 Seminarska

Poljak Matej 16 Izrocek 3 Seminarska

Saver Maja 18 Izrocek 3 Seminarska

Skraban Kajetan 22 Izrocek 3 Seminarska

Skrabec Luka 17 Izrocek 3 Seminarska

Smrekar Eva 16 Izrocek 3 seminarska

Tihelj Tinkara 13 Izrocek 3 Esej

Tumpej Miha 7

Vidic Vladosa 18 Seminarska

Zunec Ziga 21 Izrocek 3 Seminarska

Zupancic Pino 23 Izrocek 3 Seminarska

 

Seznam izpitne literature:

1. Potrc, Matjaz. Dinamična filozofija. (ZIFF, Ljubljana 2004).
2. Potrc, Matjaz. Jezik, misel in predmet. (DZS, Ljubljana 1986).
3. Strahovnik, Vojko. Moralne sodbe, intuicija in moralna nacela. (IPAK, Velenje 2009).
4. Strahovnik, Vojko. “Oris moralnega partikularizma.” Analiza 3/2004, str. 33-55.
5. Potrc, Matjaz. “Kaj je filozofija?”*
6. Potrc, Matjaz. “Bogati svet tubiti v kadi: enakost mozganov v kadi vasemu izkustvenemu svetu.”*
7. Potrc, Matjaz in Vojko Strahovnik. “Meinongian Scorekeeping”*
8. Potrc, Matjaz. “Phenomenology of Dance”*
9. Potrc, Matjaz. “My Teachers”*
10. Potrc, Matjaz. “Listen to how I got stuck”*
11. Potrc, Matjaz. “Communication-Intention”*
12. Potrc, Matjaz. “Externalist Meaning Without the World”*
13. Potrc, Matjaz. “Naturalizing the Mind.”*
14. Potrc, Matjaz. “Vague Content in a Non-Vague World.”*
* dostopno na spletni strani prof. Potrča pod “Članki”.

Dodajanje gradiv